Monday, September 26, 2011

Задачи за 6 одделение во регионалниот натпревар 2006/2007

 1. Едно буре е наполнето со вода до
5
6
од својот волумен. Ако во бурето се налеат уште 10 литри
вода, бурето ќе се дополни до
7
8
од својот волумен. Колку литри вода собира бурето?
2. Одреди ги сите можни вредности на цифрите a и b , така што производот на броевите 54a и
63 1b да е делив со 12.
3. Во едно училиште се запишани 180  момчиња и 192  девојчиња.  Од нив се формирани
паралелки со еднаков број на ученици, така што бројот на момчиња во секоја од паралелките е еднаков.
Во училниците каде ја посетуваат наставата има најмногу по 40  столчиња.  По колку момчиња и
девојчиња има во секоја од паралелките?
4. Нека е даден рамнокракиот триаголник ABC,  каде AB CB = ,  со основа AC cm = 10 .  Низ
средината D на кракот AB повлечена е нормала n на кракот AB која го сече кракот CB во точката E. Ако
периметарот на триаголникот ABC е 40cm, пресметај го периметарот на триаголникот AEC.
5. Одреди го аголот во триаголникот кој е за 20% помал од аголот меѓу симетралите на другите
два агли на триаголникот

No comments:

Post a Comment