Monday, September 26, 2011

Задачи за V одделение (деветолетка)

Задачи за V одделение (деветолетка)

1. Запиши ги сите полни десетки.
2. Претстави го со венов дијаграм множеството А ако знаеш дека  А={а,б,в,г,д,ѓ,е,ж,з,ѕ}
3. Кој број има 1.000 илјади?
4. Запиши ги броевите со зборови: 247,325,486,589,147,950
5. Запиши ги броевите со бројки:
-деветстотини и педесет
-четрстотини
-двесте педесет и еден
6. Ана има 457 рози. Игор имал 571 повеке. Колку рози имаат заедно?
7. Реши ги задачите:
561+321=
398+347=
562-438=
965-489=
8. Елизабета има 425 рози, а Илија има 251 помалку.
а) Колку рози имаат заедно?
б) Колку рози има Илија?

No comments:

Post a Comment